rok temu

Regulamin

REGULAMIN SERWISU RECOME.PL

wersja z dnia 29 czerwca 2022 roku

§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego RECOME.PL. Każdy z Usługobiorców zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.

Serwis internetowy RECOME.PL pozwala na kojarzenie Dostawców oferujących usługi z Klientami posiadającymi zapotrzebowanie na realizację usług przez Dostawców, poprzez udostępnienie w ramach Serwisu przestrzeni do publikowania przez Dostawców ogłoszeń z opisem świadczonych przez siebie usług oraz publikowania przez Klientów zleceń z zapotrzebowaniem na usługi świadczone przez Dostawców i składania przez Dostawców ofert do tych zleceń. Serwis zapewnia w szczególności następujące funkcjonalności:

 • zakładanie i utrzymywanie konta w Serwisie;
 • publikowanie ogłoszeń przez Dostawców;
 • przeglądanie ogłoszeń i funkcjonalności Serwisu przez Klientów;
 • publikowanie zleceń przez Klientów i otrzymywanie ofert do tych zleceń od Dostawców;
 • przeglądanie i udzielanie ofert przez Dostawców do opublikowanych zleceń;
 • otrzymywanie i udzielanie rekomendacji dotyczących usług świadczonych przez Dostawców;
 • tworzenie zestawienia ulubionych ogłoszeń oraz zleceń;
 • udostępnianie narzędzia do prowadzenia komunikacji pomiędzy Dostawcą a Klientem;
 • korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą następujących form:

 • poczta tradycyjna: ul. Dzieci Polskich 11/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki;
 • poczta elektroniczna: [email protected];
 • formularz kontaktowy na stronie internetowej Usługodawcy.

§2

Definicje

 • Dostawca – osoba, która korzysta z Serwisu w celu oferowania Klientom swoich usług oraz w celu otrzymywania rekomendacji. Dostawca może być jednocześnie Klientem, jeżeli korzysta z Serwisu w celach, o których mowa w definicji Klienta.
 • Konsument – Klient lub Dostawca posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Od 1 stycznia 2021 roku w zakresie określonym w art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz w art. 3855 kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 • Klient – osoba, która korzysta z Serwisu w celu:
 • przeglądania ogłoszeń Dostawców;
 • publikowania zleceń;
 • kontaktu z Dostawcami w celu prowadzenia negocjacji na temat usług świadczonych przez Dostawców;
 • tworzenia zestawienia ulubionych ogłoszeń oraz zleceń;
 • udzielania rekomendacji Dostawcom.
 • Usługodawca – Dawid Antosik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Antosik Recome, ul. Dzieci Polskich 11/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, posiadający numer NIP: 7732499735 oraz REGON: 522104480.
 • Usługobiorca – osoba korzystająca z Serwisu. Usługobiorcą może być odpowiednio Dostawca lub Klient, jak również osoba trzecia przeglądająca ogłoszenia lub zlecenia w Serwisie.
 • Pakiet premium – odpłatny pakiet, którego nabycie pozwala Usługobiorcy na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności związanych z publikowanymi ogłoszeniami lub zleceniami oraz udzielanymi rekomendacjami w Serwisie przez liczbę dni lub godzin określoną na etapie zamawiania pakietu. 
 • Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem www.recome.pl umożliwiająca Usługodawcy świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie na rzecz Usługobiorców.
 • Wyróżnienie – usługa wyróżnienia ogłoszenia Dostawcy lub zlecenia Klienta, która ma na celu promowanie odpowiednio ogłoszenia lub zlecenia przez okres wskazany podczas zamawiania usługi.

§3

Gwarantowany poziom dostępności Serwisu

 • Serwis co do zasady udostępniany jest przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem jednak, że Usługodawca uprawniony jest do robienia przerw w funkcjonowaniu Serwisu wynikających w szczególności z konieczności przeprowadzenia prac technicznych lub konieczności usunięcia awarii. 
 • Prace techniczne co do zasady prowadzone będą w godzinach nocnych (pomiędzy 22 a 6), jednakże nie wyłącza to możliwości dokonywania prac technicznych w innych godzinach, o ile ich przeprowadzenie w godzinach nocnych było niemożliwe lub utrudnione, albo gdy z uwagi na istotność prac technicznych, konieczne było ich pilne przeprowadzenie w innej porze niż pora nocna.
 • W razie nieplanowanej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu dla wszystkich lub większości Usługobiorców wywołanej awarią i trwającej nieprzerwanie powyżej 24 godzin, Usługodawca przedłuży czas Wyróżnienia ogłoszenia Dostawcy lub zlecenia Klienta (jeżeli dotyczy) oraz Pakiet premium posiadany przez Dostawcę w momencie przerwy w funkcjonowaniu Serwisu (jeżeli dotyczy) przez czas proporcjonalny do czasu trwania niedostępności Serwisu wywołanego awarią. Czas przedłużenia Pakietu premium nie może przekraczać czasu pozostałego do wygaśnięcia posiadanego przez Dostawcę Pakietu premium w momencie wystąpienia awarii.
 • Przerwy w funkcjonowaniu Serwisu nie mogą stanowić podstawy innych roszczeń Usługobiorcy niebędącego Konsumentem wobec Usługodawcy niż określone w niniejszym paragrafie. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za utracone korzyści Usługobiorcy wywołane przerwą w funkcjonowaniu Serwisu.

§4

Wymagania techniczne i zasady korzystania z Serwisu

 • Podstawowym założeniem Serwisu jest to, że stroną umowy z Klientem jest Dostawca, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy z Klientem, jak również za realizację wszystkich obowiązków publicznoprawnych związanych z wykonaniem takiej umowy. Analogicznie stroną umowy z Dostawcą jest Klient, który również ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Umowy z Dostawcą, w szczególności w zakresie zapłaty wynagrodzenia. Usługodawca pełni jedynie rolę podmiotu, który kojarzy potrzeby Klientów i możliwości Dostawców i nie jest w żaden sposób zaangażowany w wykonanie umowy pomiędzy Klientem i Dostawcą i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Minimalne wymagania techniczne pozwalające na korzystanie z Serwisu oraz korzystanie z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną to: 
 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet;
 • uaktualniona przeglądarka Internetowa;
 • założone konto w Serwisie (w przypadku niektórych funkcjonalności Serwisu).
 • Usługobiorcy korzystający z Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z funkcjonalnościami oraz możliwościami i ograniczeniami Serwisu przed rozpoczęciem korzystania z usług Usługodawcy. Usługobiorcy nie są uprawnieni do kierowania względem Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń związanych z funkcjonalnościami, możliwościami i ograniczeniami Serwisu, który Usługodawca dostarcza „taki jak jest”, w formie zaprojektowanej przez Usługodawcę. Usługodawca jest uprawniony do aktualizacji funkcjonalności w Serwisie, zarówno w zakresie ich ograniczenia jak i rozszerzenia, jak również do zmiany wyglądu Serwisu.
 • Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, jednakże działania te nie wykluczają zmaterializowania się powszechnych zagrożeń wynikających z korzystania sieci Internet, takich jak przykładowo: phishing, infekowanie urządzeń złośliwym oprogramowaniem, przesyłanie spamu, cyberprzemoc czy kradzież tożsamości. 
 • Usługobiorca powinien stosować oprogramowanie antywirusowe w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania przez podmioty nieuprawnione, jak również powinien na bieżąco kształtować i aktualizować swoją świadomość o zagrożeniach w cyberprzestrzeni. 
 • Zaleca się Usługobiorcy aby każdorazowo przed podejmowaniem działań takich jak w szczególności dokonywanie płatności czy podawanie danych osobowych weryfikował czy adres Serwisu w przeglądarce internetowej jest prawidłowy oraz poddawał weryfikacji czy osoba z którą koresponduje nie dąży do oszukania Usługobiorcy. 
 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz z usług Usługodawcy w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Treści opublikowane w Serwisie mogą być przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, co oznacza że zabronione jest ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Usługodawcy, w szczególności w formie powielania lub udostępniania tych treści w innych serwisach internetowych. W razie braku odmiennych ustaleń, korzystanie ze wszelkich treści dostępnych w Serwisie dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku Usługobiorcy.
 • Usługobiorca nie może zakłócać funkcjonowania Serwisu oraz dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

§5

Rejestracja konta w Serwisie

 • Korzystanie w pełni z funkcjonalności w Serwisie wymaga założenia konta. Konto w Serwisie uprawnia w szczególności (w ramach określonych limitów) do:
 • publikowania ogłoszeń oraz zarządzania nimi;
 • publikowania zleceń oraz zarządzania nimi;
 • przesyłania ofert oraz zarządzania nimi;
 • publikowania rekomendacji oraz zarządzania nimi;
 • dodawania ogłoszeń i zleceń do ulubionych;
 • prowadzenia korespondencji z innymi Usługobiorcami;
 • aktualizowania danych osobowych w ramach konta;
 • nabywania Pakietów premium;
 • prowadzenia korespondencji za pomocą formularza kontaktowego;
 • przeglądania historii zamówień oraz pobierania i wyświetlania faktur.
 • Podmiotem uprawnionym do założenia konta w Serwisie jest wyłącznie osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • W celu rejestracji konta w Serwisie, Usługobiorca musi wpisać swoje prawdziwe i prawidłowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, unikalne hasło o odpowiedniej jakości oraz powtórzyć hasło i wybrać przycisk „Zarejestruj się” lub równoważny. Po zarejestrowaniu konta, na adres e-mail Usługobiorcy zostanie wysłany link weryfikacyjny służący do potwierdzenia rejestracji konta przez Usługobiorcę. Po wygaśnięciu linku weryfikacyjnego, rejestracja konta w Serwisie musi nastąpić ponownie.
 • Alternatywnie Usługobiorca jest uprawniony do zalogowania się w Serwisie za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych.
 • W uzasadnionych przypadkach, Usługodawca jest uprawniony do dokonania weryfikacji prawdziwości danych Usługobiorcy na które jest zarejestrowane konto, zarówno na etapie rejestracji konta, jak również w okresie korzystania z konta. Weryfikacja może w szczególności polegać na obowiązku elektronicznego uwierzytelnienia tożsamości (np. poprzez dokonanie zwrotnego mikroprzelewu lub podpis dokumentu profilem zaufanym ePUAP).
 • Usługobiorca jest uprawniony do posiadania tylko jednego konta w Serwisie. Usługodawca jest uprawniony do tymczasowego zawieszenia konta na czas weryfikacji spełnienia tego obowiązku przez Usługobiorcę.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania danych do logowania do konta w poufności.
 • Usługobiorca jest uprawniony do usunięcia konta w Serwisie w dowolnym momencie. Usunięcie konta jest równoznaczne z rezygnacją ze świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy. Przywrócenie usuniętego konta nie jest możliwe.
 • Usługodawca jest uprawniony do zablokowania, a także samodzielnego usunięcia konta w Serwisie Usługobiorcy, który narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu i pomimo dodatkowego wezwania ze strony Usługodawcy, nie zaprzestanie naruszać postanowień Regulaminu. Uprzednie wezwanie wymagane jest tylko w przypadku planowanego usunięcia konta, zablokowanie konta nie wymaga uprzedniego wezwania.
 • Usługodawca jest uprawniony ponadto do samodzielnego usunięcia nieaktywnych kont w Serwisie. Przez nieaktywne konto rozumie się konto, do którego nie było logowania w okresie co najmniej 3 miesięcy.

§6

Ogólne zasady publikowania ogłoszeń i zleceń w Serwisie

 • Ogłoszenia  i zlecenia publikowane w Serwisie muszą być związane z tematyką Serwisu i kategorią do których są przypisywane oraz nie mogą zawierać słów wulgarnych lub uznawanych powszechnie za obraźliwe. Usługobiorca przed opublikowaniem ogłoszenia lub zlecenia zobowiązany jest zweryfikować czy ogłoszenie lub zlecenie nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. 
 • Publikacja ogłoszenia lub zlecenia następuje w momencie uzupełnienia informacji o ogłoszeniu lub zleceniu i wybraniu przycisku odpowiednio „Wystaw ogłoszenie” lub „Wystaw zlecenie”, lub równoważne.
 • Usługobiorca jest uprawniony do skorzystania z usługi Wyróżnienia. Usługa Wyróżnienia jest usługą odpłatną, na zasadach określonych w momencie publikacji ogłoszenia lub zlecenia.
 • Usługobiorca akceptuje fakt, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania Klientów i Dostawców ogłoszeniem lub zleceniem Usługobiorcy, jak również to, że Usługodawca nie jest gwarantem tego, że ogłoszenie Dostawcy zostanie wybrane przez Klienta, oraz tego, że zlecenie Klienta zostanie wybrane przez Dostawcę.
 • Dostawca oraz Klient akceptują fakt, że publikowane przez nich ogłoszenia lub zlecenia będą dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu, którzy będą uprawnieni do kontaktu z Dostawcą lub Klientem za pomocą formularza kontaktowego oraz którzy będą posiadali dostęp do opublikowanych w ogłoszeniu lub zleceniu danych, w tym danych kontaktowych Usługobiorcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tytułu lub treści ogłoszenia lub zlecenia w celu dostosowania ogłoszenia lub zlecenia do obowiązujących u Usługodawcy standardów nazewnictwa i zawartości ogłoszeń i zleceń. 
 • Usługobiorca nie jest uprawniony do publikowania w ramach swojego konta ogłoszeń i zleceń dotyczących usług świadczonych przez osoby trzecie lub zapotrzebowania na takie usługi przez osoby trzecie.
 • Usługodawca jest uprawniony do odmowy umieszczenia lub do usunięcia ogłoszenia lub zlecenia, które jest sprzeczne z postanowieniami regulaminu, w szczególności w następujących przypadkach:
 • gdy ogłoszenie lub zlecenie zawiera słowa wulgarne lub powszechnie uznawane za obraźliwe,
 • gdy ogłoszenie lub zlecenie nie jest zbieżne z zakresem tematycznym Serwisu,
 • gdy ogłoszenie lub zlecenie jest lakoniczne i ogólnikowe,
 • gdy ogłoszenie lub zlecenie ma na celu obrazę Usługodawcy lub osób trzecich,
 • gdy treść ogłoszenia lub zlecenia wykracza poza powszechnie obowiązujące standardy, 
 • gdy ogłoszenie lub zlecenie przekierowuje na inne strony internetowe, w szczególności na strony internetowe prowadzone przez podmioty konkurencyjne w stosunku do Usługodawcy,
 • gdy ogłoszenie lub zlecenie jest przypisane do niewłaściwej kategorii;
 • gdy ogłoszenie lub zlecenie dotyczy usług o charakterze matrymonialnym lub seksualnym;
 • gdy ogłoszenie lub zlecenie dotyczy usług świadczonych przez osoby trzecie;
 • gdy w treści ogłoszenia lub zlecenia znajdują się informacje mogące naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub interes Usługodawcy lub osób trzecich.
 • Usługobiorca publikując ogłoszenie lub zlecenie w Serwisie udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na udostępnianie treści zamieszczonych w ogłoszeniu lub zleceniu w Serwisie oraz innych mediach należących do Usługodawcy poprzez ich utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w sposób, który umożliwia prezentowanie tych treści na urządzeniach użytkowników Serwisu w każdym miejscu i czasie.

§7

Pakiet premium

 • Założone konto w Serwisie uprawnia Dostawcę do opublikowania wyłącznie dwóch nieodpłatnych ogłoszeń zawierających maksymalnie dwa zdjęcia.
 • Założone konto w Serwisie uprawnia Klienta do opublikowania wyłącznie pięciu nieodpłatnych zleceń zawierających maksymalnie cztery zdjęcia oraz dodanie dwóch rekomendacji, chyba że oferta w Serwisie stanowi inaczej.
 • Usługobiorca jest uprawniony do wykupienia Pakietu premium, który uprawnia do:
 • posługiwania się w Serwisie oznaczeniem „premium”;
 • zwiększenia limitu publikowanych ogłoszeń lub zleceń;
 • zwiększenia limitu udzielanych rekomendacji;
 • zwiększenia limitu zdjęć w ogłoszeniu lub zleceniu;
 • korzystania z innych dodatkowych funkcjonalności w Serwisie.
 • Szczegółowa zawartość Pakietu premium, jego czas trwania oraz jego koszt prezentowane są w momencie dokonywania zamówienia Pakietu premium.
 • §8
 • Narzędzie do komunikacji pomiędzy Dostawcą a Klientem
 • W ramach Serwisu Usługodawca zapewnia narzędzie do komunikacji pomiędzy Klientem a Dostawcą w sprawach związanych z ogłoszeniami publikowanymi przez Dostawcę oraz pomiędzy Dostawcą a Klientem w sprawach związanych ze zleceniami publikowanymi przez Klienta.
 • Osoby korzystające z narzędzia do komunikacji muszą zachować kulturę wypowiedzi, unikać tzw. spamowania oraz podejmować czynności związane z komunikacją w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu.
 • Usługodawca uprawniony jest w ramach bezpieczeństwa do zablokowania konta, które korzysta z narzędzia do komunikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa lub Regulaminu.

§9

Płatności

 • Płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę (w szczególności za zakup Pakietu premium lub Wyróżnienie) odbywają się z góry i następują przy wykorzystaniu dostępnych w Serwisie funkcjonalności lub na rachunek bankowy Usługodawcy.
 • Funkcjonalności związane z płatnościami dostarczane są przez podmioty trzecie (w szczególności operatorów płatności).
 • Usługodawca nie pośredniczy w rozliczeniach pomiędzy Dostawcą a Klientem.
 • Usługodawca w ramach konta zapewnia Usługobiorcy dostęp do historii ostatnio dokonanych transakcji, w tym dokumentów fiskalnych dokumentujących zawarte transakcje. Faktury przesyłane są drogą elektroniczną, na co Usługobiorca wyraża zgodę. Historia transakcji może podlegać okresowemu usunięciu, w ramach obowiązku zapewnienia odpowiedniej retencji danych.

§10

Odpowiedzialność Usługodawcy

 • Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem oraz zgodność z Regulaminem ogłoszeń i zleceń publikowanych w Serwisie. 
 • W razie uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze treści w Serwisie lub związanej z nimi działalności, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do takich treści na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 • W razie wystosowania w stosunku do Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń związanych z ogłoszeniami i zleceniami publikowanymi w Serwisie, Usługobiorca zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie, w tym w szczególności rozliczyć wszelkie roszczenia kierowane do Usługodawcy, jak również zwrócić Usługodawcy równowartość ewentualnych kosztów poniesionych w celu ochrony przed tymi roszczeniami, w szczególności równowartość kosztów obsługi prawnej oraz kosztów sądowych. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów, którzy odpowiadają względem Usługodawcy na zasadach ogólnych.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z prowadzonych prac technicznych lub awarii za wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie.
 • Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody wyrządzone umyślnie, zaś w pozostałym zakresie odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Usługobiorcy, w tym utracony zarobek Klienta oraz Dostawcy.
 • Postanowienia Regulaminu dotyczące ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy nie znajdują zastosowania w relacjach z Usługobiorcami będącymi Konsumentami.

§11

Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Usługobiorca będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Usługodawcy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.
 • W celu odstąpienia od umowy Usługobiorca będący Konsumentem powinien złożyć Usługodawcy stosowne oświadczenie z którego wynikać będzie wola odstąpienia od umowy i które zawierać będzie dane identyfikujące Usługobiorcę. Oświadczenie może zostać wysłane na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie jest jednak prawem bezwzględnym. Oznacza to, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Usługodawca informuje, że w takim przypadku Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Usługobiorcy będącemu Konsumentem koszty za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca. Usługodawca za zgodą Usługobiorcy jest uprawniony do zwrotu środków za pomocą innego sposobu płatności, który nie wiąże się dla Usługobiorcy z dodatkowym kosztem.
 • Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed terminem do odstąpienia od umowy, Usługodawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. W takim przypadku Konsument, w razie odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

§12

Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy oraz w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy.
 • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcę, przedmiot reklamacji oraz żądanie Usługobiorcy związane ze składaną reklamacją.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na podany podczas rejestracji konta adres poczty elektronicznej, chyba że Usługobiorca w sposób wyraźny wskaże inny adres. Usługodawca jest ponadto uprawniony do udzielenia odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 • Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi takiemu Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.uokik.gov.pl.
 • Usługobiorca jest uprawniony do skontaktowania się z Punktem Kontaktowym przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który udzieli Konsumentowi informacji o postępowaniach polubownych. Punkt Kontaktowy mieści się przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Możliwy jest również kontakt mailowy pod adresem kontakt.ad[email protected] oraz telefoniczny pod numerem 22 55 60 332 i 333.

§11

Dane osobowe 

 • Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę w klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych, która dostępna jest na etapie rejestracji konta w Serwisie.
 • Usługobiorca zobowiązany jest podawać prawdziwe i prawidłowe dane oraz aktualizować je gdyby stały się niepoprawne lub nieaktualne.
 • Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka utraty integralności danych osobowych. 

§12

Postanowienia końcowe

 • Usługodawca oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 • Treść Regulaminu jest nieprzerwanie dostępna w Serwisie na stronie internetowej recome.pl. Sposób udostępnienia Regulaminu umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie poprzez zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w dowolnym momencie.
 • Nagłówki opisowe zostały wprowadzone wyłącznie celem ułatwienia posługiwania się treścią Regulaminu i nie mają wpływu na jego wykładnie lub treść. 
 • W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 • W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami wybór prawa nie pozbawia ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu. 
 • Wszelkie spory wynikające z zawartej na podstawie Regulaminu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy, przy czym przedmiotowe określenie właściwości sądu nie znajduje zastosowania w przypadku Usługobiorców będących Konsumentami.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, tj. w szczególności  z uwagi na zmiany w przepisach prawa, zmiany w modelu świadczenia usług, zmiany sposobu zawierania umów lub w razie konieczności poprawienia bezpieczeństwa świadczonych usług lub konieczności przeciwdziałania nadużyciom, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, który będzie posiadać aktywne konto w Serwisie, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Aktualnie obowiązująca wersja Regulaminu każdorazowo znajdować się będzie na stronie internetowej Usługodawcy, w sposób umożliwiający Usługobiorcy jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.  
Menu