rok temu

Polityka prywatności

 1. Tożsamość Administratora danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dawid Antosik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Antosik Recome, ul. Dzieci Polskich 11/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732499735, zarządzający serwisem recome.pl.

 1. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest poprzez:

 1. adres korespondencyjny: ul. Dzieci Polskich 11/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki;
 2. adres e-mail: [email protected]
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie, w tym publikowania wizytówek i rekomendacji, wyszukiwania wizytówek, w tym wizytówek na określonym obszarze w ramach funkcjonalności Google Maps i danych z Google Maps API, dokonywania rozliczeń, przesyłania powiadomień bezpośrednio związanych z tymi usługami oraz utrzymywania konta w serwisie, które umożliwia Państwu korzystanie z usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dzięki Państwa danym osobowym, możemy świadczyć usługi na Państwa rzecz, co bez przetwarzania danych osobowych nie byłoby możliwe.
 1. kontaktu w sprawach związanych z działalnością Administratora i udzielania odpowiedzi na pytania osób kontaktujących się z nami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z działalnością Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Co do zasady korespondencja w sprawach ogólnych i niezwiązanych bezpośrednio z usługami świadczonymi na rzecz konkretnego usługobiorcy może być prowadzona anonimowo. Jeżeli jednak kontakt będzie dotyczył usług świadczonych na rzecz konkretnego usługobiorcy – wówczas będziemy musieli poznać tożsamość osoby, która się z nami kontaktuje, tak aby zweryfikować czy informacje udzielane są osobie uprawnionej.
 1. wykonywania obowiązków prawnych związanych z realizowaniem i rozliczeniem umowy (np. wystawianie i ewidencjonowanie faktur) - (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z ustawą o podatku od towarów i usług (w szczególności art. 112) oraz w zw. z ordynacją podatkową, w szczególności art. 86). Z powszechnie obowiązujących przepisów wynika obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy również po zakończeniu jej obowiązywania, więc muszą mieć Państwo świadomość, że Państwa dane osobowe nie będą usuwane bezpośrednio po realizacji umowy.
 1. wykonywania obowiązków prawnych związanych z udostępnianiem danych osobowych na żądanie uprawnionych organów państwa (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z właściwym przepisem prawa krajowego, który umożliwia organom państwa pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby prowadzonych przez siebie postępowań). Powszechnie obowiązujące przepisy obligują nas do udostępniania danych o naszych usługobiorcach w przypadku gdy zwróci się o to uprawniony organ. Z zasady natomiast nie udostępniamy takich danych osobowych innym podmiotom niż organy państwa (np. w celu wszczęcia postępowania przez podmioty prywatne).
 1. prowadzenia analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę za pomocą narzędzia do zarządzania tzw. plikami cookies (art. 6 ust. 1 lit a RODO), a także prowadzenia działań marketingowych w oparciu o informacje z tzw. plików cookies, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Realizacja tych celów jest możliwa dzięki ciasteczkom (cookies), które możemy gromadzić na naszej stronie, ale tylko za zgodą wyrażaną poprzez dostosowanie wyboru za pomocą narzędzia do zarządzania ciasteczkami. Dla czytelności przygotowaliśmy odrębny dokument opisujący zasady działania plików cookies (Polityka cookies).
 1. badania satysfakcji oraz polepszania jakości świadczonych usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości podnoszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Chcemy aby nasze usługi spełniały oczekiwania naszych Klientów, dlatego od czasu do czasu możemy zapytać o Państwa opinię na temat naszych usług – jeżeli jednak zdecydują Państwo nie dzielić się z nami swoją opinią o naszych usługach, to możliwe jest sprzeciwienie się przetwarzaniu danych osobowych w tym celu.
 1. zapewniania bezpieczeństwa sieci, w tym zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do łączności elektronicznej, przeciwdziałanie oszustwom i próbom nadużyć oraz przeciwdziałania uszkodzeń systemów komputerowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości świadczenia usług w sposób bezpieczny (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych racji w razie potencjalnego sporu na etapie sądowym lub przedsądowym (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W tym celu możemy zachowywać między innymi informacje z prowadzonej korespondencji, informacje o wykonanych usługach oraz inne informacje, które uznamy za przydatne w razie potencjalnego sporu.
 1. przesyłania informacji marketingowych o usługach i działalności Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale tylko w przypadku wyrażenia zgody na kontakt marketingowy (np. w ramach newslettera) - (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Będą to wiadomości niepowiązane w sposób bezpośredni z usługą realizowaną na Państwa rzecz, lecz wiadomości zawierające informacje, które pozwalać nam będą na budowanie pozytywnych relacji z naszymi Klientami i zachęcanie do współpracy z nami. Udzielenie zgody na taki kontakt jest całkowicie dobrowolne i zależy w pełni od Państwa decyzji.
 1. Kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez następujące podmioty z którymi współpracujemy:

 1. podmiot świadczący usługi hostingowe (H88 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań); 
 2. podmiot dostarczający narzędzie do wysyłki faktur (Fakturownia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa);
 3. podmioty świadczące obsługę prawną, obsługę księgową, obsługę podatkową oraz inne usługi doradcze, analityczne oraz marketingowe;
 4. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie;
 5. podmioty świadczące usługi związane z wysyłką komunikacji elektronicznej (Amazon Web Serviced EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg oraz GetResponse  Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, A3, 80-387 Gdańsk);
 6. podmiot świadczący usługę geolokalizacji w ramach Google Maps (Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA);
 7. bank i operatorzy płatności (mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa dostarczający funkcjonalność płatniczą Paynow).

Ponadto dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć także inni użytkownicy serwisu w zakresie w jakim prowadzić będą Państwo z nimi korespondencję w sprawie oferowanych usług.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu:

 1. wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane aż do momentu zrealizowania wszelkich świadczeń wynikających z umowy, a w przypadku gdy będą Państwo posiadać konto w serwisie recome.pl – aż do momentu jego usunięcia. Przypominamy również, że możemy usunąć konto we własnym zakresie na zasadach określonych w regulaminie.
 1. kontaktu w sprawach związanych z działalnością Administratora i udzielania odpowiedzi na pytania Klientów i potencjalnych Klientów, będą przetwarzane przez okres pozwalający na zachowanie ciągłości korespondencji. Następnie te dane osobowe mogą być zarchiwizowane i przechowywane zgodnie z okresem retencji dla celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami.
 1. wykonywania obowiązków prawnych związanych z wykonaniem i rozliczeniem umowy (np. wystawianie i ewidencjonowanie faktur), będą przetwarzane przez okres przedawnienia zobowiązania podatkowego, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 1. wykonywania obowiązków prawnych związanych z udostępnianiem danych osobowych na żądanie uprawnionych organów państwa, będą przetwarzane doraźnie, a następnie zgodnie z celem w postaci kontaktu w sprawach związanych z działalnością Administratora.
 1. prowadzenia analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności, a także prowadzenia działań marketingowych w oparciu o informacje z tzw. plików cookies, będą przetwarzane przez okres wskazany w narzędziu do zarządzania plikami cookies, co do zasady nie dłużej niż rok. Możliwe jest również wcześniejsze wycofanie zgody na realizację tego celu przetwarzania, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych.
 1. badania satysfakcji oraz polepszania jakości świadczonych usług będą przetwarzane doraźnie, a następnie zgodnie z celem w postaci kontaktu w sprawach związanych z działalnością Administratora, chyba że wcześniej sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych osobowych w tym celu.
 1. zapewniania bezpieczeństwa sieci, w tym zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do łączności elektronicznej i przeciwdziałania uszkodzeń systemów komputerowych, będą przetwarzane w sposób doraźny, pozwalający nam zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Sygnalizujemy, że w tym celu możemy także zachować informacje o użytkownikach Serwisu po usunięciu konta w Serwisie przez okres przedawnienia roszczeń.
 1. przesyłania informacji o usługach i działalności Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Możemy również wcześniej podjąć decyzję o wcześniejszym zaprzestaniu przesyłania tego typu informacji, gdy uznamy, że tego typu komunikacja nie jest skuteczna. Możliwe jest również wcześniejsze wycofanie zgody na realizację tego celu przetwarzania, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych.
 1. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO)
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO)
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)

Każdorazowo gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Skorzystanie z tych praw możliwe jest na zasadach określonych w RODO, po uprzednim kontakcie z Administratorem.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W ramach niektórych funkcjonalności oraz działań związanych z funkcjonowaniem Serwisu, możemy dokonywać transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych. Podstawą prawną transferu będą Standardowe Klauzule Umowne (por. Decyzja wykonawcza Komisji UE 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie RODO). Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex. Prawo w zakresie prywatności w Stanach Zjednoczonych może nie zapewniać ochrony przewidzianej przez RODO, dlatego nie przekazujemy tym podmiotom istotnych informacji o Państwu (tzw. kontentu). Z uwagi na potencjalny dostęp do Państwa danych przez służby ze Stanów Zjednoczonych, stosujemy zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa takiego transferu. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o takim transferze, prosimy o kontakt. Na naszej stronie internetowej możemy także wykorzystywać pliki cookies podmiotów trzecich i te podmioty mogą przekazywać część informacji (identyfikatory internetowe) poza Europejski Obszar Gospodarczy, a w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies. Mogą Państwo również nie wyrazić zgody na stosowanie takich narzędzi.

 1. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niemniej jednak informujemy, że szanujemy Państwa prywatność, więc rekomendujemy aby przed podjęciem takich działań nawiązać kontakt z nami – z pewnością znajdziemy rozwiązanie.

Menu